Facebook LinkedIn YouTube

Radiologické metody v hydrosféře 15

18.05.2015

Ve dnech 5. - 6. května proběhla v Uherském Hradišti konference "Radiologické metody v hydrosféře 15", pořádaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Společnost ENVINET byla partnerem této konference.

Konference byla věnována aktuálním úkolům radiační monitorovací sítě, stanovení radioaktivních látek v pitných, povrchových, minerálních, srážkových i odpadních vodách, v říčních dnových sedimentech, plaveninách a biomase vodních rostlin a organismů, dále v pevných odpadech a jejich výluzích apod.

Účastníky konference byli odborníci z řad managementu a pracovníků laboratoří zabývajících se radiologickým rozborem vod, zástupci státní správy, pracovníci vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, studenti a zástupci ekologických iniciativ. Společnost ENVINET byla v průběhu celé konference prezentována formou stánku s informacemi a propagačními materiály, tak i samotným odborným příspěvkem na téma "Využití NaI(Tl) sondy pro měření radiační situace ve vodních tocích".

Další podrobnosti (příspěvky, fotogalerie, …) budou zveřejněny, tak jako v případě minulých ročníků, na stránkách společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.